Tüm Duyurular

TR07H1.02-001/256 Sektörde İhtiyaç Duyulan Yönetici Asistanları (WOMAS)
Proje Genel Bilgileri
Teklif edilen WOMAS projesi TR72 bölgesinde yer alan Kayseri ilinde bulunan 3000’nin üzerindeki işletmede ihtiyaç duyulan kadın yönetici asistanı yetiştirilmesi konusunda uygulamalı eğitim ve kısa süreli staj çalışması ile faaliyet gösterecektir.
Projenin genel hedefi kadınların istihdam edilebilirliğinin arttırılması ve kadınların işgücü piyasasına katılımının önündeki önyargı ve ters anlayışların kaldırılmasıdır.
Projenin süresi 12 aydır. Bu süre içerisinde üç ayrı eğitim döneminde toplam 120(+%10) kadının projeden doğrudan faydalanarak YÖNETİCİ ASİSTANI eğitimini tamamlayarak staj çalışmasına geçirilecektir. Eğitimini ve staj çalışmasını tamamlayan adayların %35’nin orta vade de istihdam edilmesi planlanmaktadır. Proje sonunda başarılı olan nihai katılımcıların istihdam edilerek işgücüne kazanımları sayesinde bölgesel bazda olumlu örnekler oluşturulacak, sürecin takibi ve kadın asistanların yönetici dolayısı ile kuruluşlara kazandırdıkları toplum ile paylaşılarak kadın istihdamının bölgemizdeki önemi vurgulanacaktır. İstihdam artışı sağlanan kadınların başarılı örneklerinin çoğalması ile hedef eğitimler Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi çatısı altında sürdürülecektir.
Uygulama faaliyetleri olarak projede öncelikle görünürlük faaliyetleri ardından nihai katılımcıların belirlenmesi ile eğitim ve staj çalışmaları uygulanacaktır. Proje içerisinde bu faaliyetlere ek olarak işveren toplantıları ve proje bilgi günü ile bölgemizdeki kadın istihdamının önemi başta yerel yönetimler ve STK olmak üzere kurum/kuruluş yöneticilerine aktarılacaktır. Yetiştirilen kadınlar ile dünya kadın gününde yapılacak ziyaretler ile bölgesel bazda kadınların işgücü potansiyelinin dikkate alınarak bölge aktörlerince farkındalık oluşturulması sağlanacaktır.
Projemizde toplam dört adet ortak bulunmaktadır, bu ortaklardan birincisi Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezidir. Eğitim ve staj çalışmalarına uzman olan yüksek öğretim birimi ERSEM gerekli idari ve uzman eğitici personeli ile projenin amacına ulaşmasında öncelikli desteği sağlayacaktır. Proje hedef gruplarına ulaşmada, staj çalışmaları ve özel sektör temsilcilerine ulaşmada destek sağlayacak iki adet ortağımız bulunmaktadır. KOSGEB Kayseri(KOBİler) ve Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü(Üretim Tesisleri). Son olarak ise bölgemizde bulunan kurumlara ulaşmamızı, iletişim ve koordinasyonda ihtiyaç duyulan bölgesel desteği sağlayacak proje ortağımız ise Orta Anadolu Kalkınma Birliğidir. ORAKAB TR72 bölgesine faaliyet gösteren Kayseri ili başta olmak üzere, Sivas ve Yozgat illerinde de çalışma ofisleri bulunan valilik çatısı altındaki bir kalkınma ajansıdır.Proje ortaklarımız ve iştirakçilerimiz ile yerel bazda birçok eğitim, veri toplama ve ortak proje geliştirme faaliyetinde bulunan proje ana yüklenicisi Kayseri Sanayi Odası, teklif edilen bu proje ile bu paydaşlıklarını arttırarak sürdürmeyi hedeflemektedir.
Hazırlanan bu projede olası diğer paydaşlar projeye iştirak eden Kariyer.net özel istihdam bürosudur. Proje sonunda nihai hedef kitlenin istihdamında bölgesel bazda kapasite ve yeterlilik noktasında yaşabilecek problemler nedeni ile istihdama destek ve istihdam koçluğu konusunda destek alınmasında fayda olacağından Kariyer.net özel istihdam bürosu ile proje iştirak etmesi konusunda ön anlaşmaya varılmıştır. Proje içerisinde katılımcıların istihdamına katkı sağlayacak proje paydaşı aynı zamanda eğitimler içerisinde de iş yaşamına geçiş ve sorunlar konulu başlıkta proje amacını destekleyici faaliyetlere katkıda bulunacaktır.

Proje süresi olan 12 ayın sonunda proje faaliyetleri tamamlanacak ve proje çıktılarına göre bir sonraki dönemsel hazırlıklar yapılacaktır. Projenin sürdürülmesi için gerekli alt yapı ve donanım sağlandığından dolayı yeni eğitim dönemlerinin sürekli eğitim merkezi çatısı altında paydaşlık anlayışı ile oluşturulması, aktif katılımcıların yeniden tespiti ve proje kapsamında hazırlanmış olan eğitim materyalleri kullanımı ile projenin sürekliliği sağlanabilecektir. Buradaki en önemli etmen projenin sürdürülebilirliğin sağlanması için hedef sektörde istihdamın devam etmesi, kapasite ve verimliği artan firmaların eleman alımını sürdürmesidir. Projenin tekrarında ihtiyaç duyulacak eğitim giderleri projeden yeniden faydalanmak istenen katılımcılardan talep edilecektir (Sadece eğitim saat ücreti ve idari maliyetler).

Proje sonunda proje katılımcıları arasında ortak çalışma platformu sürdürülerek yeni hedefler doğrultusunda ek çalışmaların geliştirilmesi planlanmaktadır. Bu amaçla farklı dallarda yeni oluşumlar planlanmakta ve ortak fon kaynakları sağlanmaya çalışılmaktadır.

Teklif edilen ““SEKTÖRDE İHTİYAÇ DUYULAN YÖNETİCİ ASİSTANLARI (WOMAS)”” projesi Orta Anadolu bölgesindeki kadın istihdamını arttırmayı hedeflemektedir. Hedef bölgede bulunan firmaların ihtiyacının tespit edildiği, bölgede yaşayan kadınların hedef meslek dalında çalışmayı istekli olduklarının belirlenmiştir. Bu nedenle sunulan bu projede YÖNETİCİ ASİSTANI yetiştirmektir.
Kayseri ilinde 2008 nüfus değerlerine göre 589.111 adet kadın bulunmaktadır. SGK ve İŞKUR İl Müdürlüklerinden alınan değerlere göre sadece 18.084 adet kadın özel sektörde ve 3.555 kadın kamu sektöründe çalışmaktadır. Toplam 21.639 Kadının aktif olarak çalıştığı göz önünde tutulursa sadece kadınların %3.67’si iş yaşamında görev almaktadır. Bu oran bölgemiz için oldukça düşüktür.
Bölgemizde Kadınların istihdam edilebilirliğini arttırmak amacı ile yeniden uygulamalı meslek edindirme eğitimlerine ihtiyaç bulunduğu tespit edilmiştir. Birçok farkı alan kadınlar için uygun meslekler bulunsa da bölgemizde odamızın da hitap ettiği alanlar açısından en önemli kadın eleman ihtiyacı YÖNETİCİ ASİSTANI olarak karşımıza çıkmaktadır. Kayseri bölgemiz ticaret konusunda çok başarılı ve bölgesel lider olarak iş yaşamında ilerlemektedir. Bu ilerlemede en önemli sorunlardan biri bölge özel sektör yöneticilerimizin organizasyon ve planlama konusunda yardımcı eleman ihtiyacını karşılayamamaktadır. Zaman içinde çözülecek, usta çırak ilişkisi ile çözümlenecek yada erkeklerin çok başarılı olmadığı bu eksiklik için en ideal çözüm hedef alan için özel olarak yetiştirilmiş, kadın özeni ve düzenini iş yaşamına kazandıracak YÖNETİCİ ASİSTANLARI yetiştirmektir.
Proje kapsamında hedef gruplar Kayseri bölgesinde bulunan özel sektör yöneticileri ve idari amirlerdir. Nihai faydalanıcılar ise 18-35 yaş arasındaki herhangi bir mesleği olmayan işsiz bayanlardır.
2008 Yılında proje ortaklarının katkıları ile gerçekleştirilen anket çalışmasında 685 bireye ve 179 adet özel sektör kuruluşuna sorulan istihdam beklentileri anketi sonuçlarına göre ankete katılan 272 bayan adaydan 156’sı Yönetici Asistanı pozisyonunda çalışmak isteyeceğini belirtmektedir. Bu ankette 156 bayan adayın bu pozisyon için kendini yeterli ve donanımlı bulmaması, gerekli eğitim süreci ve kısa süreli staj çalışması ile uzun süreli istihdam yaşamına geçiş yapmayı istemektedirler. Toplam ankete katılanların %40’nı oluşturan bayan adayların yaş ortalaması 25.14’dür ki bu hedef nihai kitlenin başarılı olması mümkün olabileceğini göstermektedir.
“SEKTÖRDE İHTİYAÇ DUYULAN YÖNETİCİ ASİSTANLARI (WOMAS)” Projesi teklifin sunulduğu Kadınların İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programının birinci önceliği olan KADINLARIN İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİĞİNİN ARTTIRILMASI amacı ile doğrudan ilgilidir. Bu ilgililiğin yanı sıra kadınların iş gücü piyasasına katılımının önündeki engellerin kaldırılması konusunda da yerel kadın işgücü anlayışındaki sorunların çözümlenmesinde proje kapsamında çeşitli uygulamalar düzenlenecektir. Bu sayede istihdam için yeniden nitelik kazanan kadınların anlayış ve yaklaşım açısından da istihdam edilebilirliğinin arttırılması ile bölgesel bazda kapasite artışı, kadınların görev aldığı işletmelerde kalite ve iletişimin arttırılması hedeflenmektedir.
Teklif edilen bu proje ile Kadınların istihdam edilebilirliğinin arttırılması, kadınların işgücü piyasasında aktif rol almalarının teşvik edilmesi ve kadınların işgücüne katılımındaki engellerin minimize edilmesi için çözümsel uygulama faaliyetleri sonucunda kadın işgücü konusunda farkındalık ve gelişim oluşması hedeflenmektedir.
Genel Amacı
Projenin Genel Amacı, Kayseri bölgesinde Yönetici Asistanlığı konusunda yeniden uygulamalı mesleki eğitim ve kısa süreli staj çalışması gerçekleştirerek kadınların istihdam edilebilirliğinin arttırılmasıdır.

Özel Amacı
““SEKTÖRDE İHTİYAÇ DUYULAN YÖNETİCİ ASİSTANLARI (WOMAS)”” projesi Orta Anadolu bölgesindeki kadın istihdamını arttırmayı hedeflemektedir. Hedef bölgede bulunan firmaların ihtiyacının tespit edildiği, bölgede yaşayan kadınların hedef meslek dalında çalışmayı istekli olduklarının belirlenmiştir. Bu nedenle sunulan bu projede özel amaç YÖNETİCİ ASİSTANI yetiştirmektir.

Beklenen Sonuçlar
Yeniden uygulamalı mesleki eğitim ekseninde;Yerel işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan alanda uygulamalı eğitimler vermek.Mesleki ve teknik eğitim ile nihai katılımcıları hedef meslekler için nitelik kazandırmak. İşyerlerinde staj programlarıyla kısa süreli işe yerleştirme ile iş yaşamı uyum geçişini sağlamak.Proje sonunda 42 işsiz kadının işe yerleşmesi

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Yeniden uygulamalı mesleki eğitim ekseninde;Yerel işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan alanda uygulamalı eğitimler vermek.Mesleki ve teknik eğitim ile nihai katılımcıları hedef meslekler için nitelik kazandırmak. İşyerlerinde staj programlarıyla kısa süreli işe yerleştirme ile iş yaşamı uyum geçişini sağlamak.Proje sonunda 42 işsiz kadının işe yerleşmesi
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim