Tüm Duyurular

Linkler
Projenin Web Sitesi
TR07H1.02-001/100 Tesis (Tekstil Sivas'ı Seviyor) Projesi
Proje Genel Bilgileri
Teknolojik gelişmeler, sanayileşme, tarım sektöründe kopuşun yaşanması, yeni iş alanlarının yaratılamaması gibi nedenlerle işsizlik tüm dünyada giderek artmaktadır. Lizbon stratejisi ile Avrupa İstihdam Stratejisi çizilmiş, 2010 yılına kadar Avrupa da istihdam oranının %70 kadın istihdamının ise % 60 ın üzerine çıkartılması hedeflenmiştir. 9. Kalkınma Planı ve Ön Ulusal Kalkınma Planında iş piyasasının ihtiyaçları ile işgücünün nitelikleri arasında uyum olmadığına dikkat çekilmiştir. İstihdamın artırılması için aktif istihdam tedbirlerinin harekete geçirilmesi, mesleki eğitim aracılığıyla işgücünün istihdam edilebilirliğinin artırılması hedeflenmiştir. Kasım 2007 döneminde çalışma çağındaki nüfus geçen yılın aynı dönemine göre 740 bin kişi artmıştır (TÜİK verileri). Sivas ilinde de kayıtlı işsiz oranı 2008 verilerine göre 10.348’dir. Erkeklerin yüzde 9,9 u kadınların yüzde 4,2 si işsizdir. Kayıt dışı işsizlerde göz önünde bulundurulduğunda bu rakamların artacağı görülmektedir. İstihdamın artırılmasına yönelik olarak Sivas ili yatırım ve teşvik yasası kapsamına alınmış 5084 sayılı yasa ile yatırımcının ilgisinin yoğunlaşması, yeni fabrikaların açılarak yeni iş alanlarının yaratılması nitelikli işgücü ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Çünkü işsiz nüfusun özelliğine bakıldığında mesleki eğitim almamış, belli bir vasfa sahip olmayan ve kırsaldan göç eden, ve ataerkil ailelerde yaşayan kadınların ağırlığı dikkat çekmektedir. Kadınlar, kadının yeri evidir gibi geleneksel tutumlar nedeniyle iş hayatından uzak kalmakta ve daha çok tarımda istihdam edilmektedir. Bu nedenle tarım dışı sektörlerde çalışacak niteliklere haiz değildir. İlimizde istihdam yaratma kapasitesi yüksek olan sektörlerden biri Tekstil sektörüdür. %67 lik ihracat hacmine sahip sektöre yapılan yatırımlar gün geçtikçe artmaktadır. Organize Sanayi Bölgemizde 14 adet dokuma ve giyim sanayinde faaliyet gösteren firma bulunmaktadır. Emek yoğun sektör olması nedeniyle yüksek istihdamın olduğu sektörde 793 kişi istihdam edilmektedir. (Sivas Sanayi Envanteri Çalışması 2003) Özel sektörde çalışanların yüzde 8’i tekstil sektöründe istihdam edilmektedir. Ayrıca kadınların %38,4 ü Tekstil ve Tekstil ürünleri imalatında çalışmaktadır.Tekstil sektöründe çalışan kadınların sayısı erkeklerden fazladır. (2007 yılı işgücü anketi-İş-Kur) İlimizde meslek liseleri, meslek yüksekokulu, çıraklık eğitim merkezi bulunmakla beraber bu merkezlerde Tekstil sektöründe kullanılan makinelerin kullanımının öğretildiği bölümler bulunmamaktadır. İlimiz kırsaldan göç alan bir şehir olması nedeniyle tarımdan kopmuş ve herhangi bir mesleği olmayan kadınlar, meslek edindirme kurslarından yeterli düzeyde faydalanamamaktadır. Halk Eğitim Merkezinde ise sektörün ihtiyacını karşılamak amacıyla dönemlik kurslar düzenlemiştir. Ancak, yeni teknoloji kullanımı sektörün ara eleman bulma sıkıntısını artırmıştır. Özellikle bant şeklinde seri üretim yapılmakta, üretim bandındaki her makine ayrı uzmanlık istediğinden her işçinin kendi alanında yetişmesi gerekmektedir. Halk eğitim Merkezi teknolojik gelişmelerle sürekli değişim içerisinde olan Tekstil sektörüne ayak uyduramamakta, bu türden eğitimler için gerekli donanıma sahip bulunmamaktadır. Bu bağlamda, Sivas ilinde kadın işsizliğin azaltılabilmesi ve kadın istihdamın artırılabilmesine katkıda bulunmak için, kadın işsizlerin nitelikleri ile İş piyasasını uyumlaştıracak çalışmalara ihtiyaç vardır. Projemiz ile Sivas’taki 30 kadının konfeksiyon makineleri kullanımı konusunda niteliklerinin artırılarak, istihdam edilebilme şansları yükseltilecektir. Böylece tekstil alanında nitelikli hale gelen kadınların istihdamının artırılmasına katkıda bulunulacaktır.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim