Tüm Duyurular

TR07H1.02-001/320 Her Kadın Güzeldir
Proje Genel Bilgileri
Türkiye’de işgücü piyasasının en belirgin özelliği işgücüne katılım oranının düşüklüğüdür.1988–2006 dönemi işgücü anketi verilerine bakıldığında iş gücünün, yaklaşık %50 ‘sini yansıtan 15–64 yaş arasındaki nüfusun %48 arttığı, istihdamda ise yalnızca % 24 oranında bir artış olduğu görünmektedir (İKOP). 2002 yılından bu yana birikmiş GSYİH’ deki büyüme %24 olmasına rağmen kentsel alanlardaki istihdam oranı %13, kırsal kesimdeki istihdam oranı ise % 7 ‘ye düşmüştür.2002–2005 dönemleri arasındaki net iş yaratma 750.000 civarında gerçekleşmiştir (TÜİK verileri).
2007 yılında Türkiye’de kamu ve özel sektöre verilen yatırım teşvikleri kapsamında 133.018 kişi, İç Anadolu bölgesinde 16.321 kişi, Sivas’ta ise 852 kişi istihdam edilmiştir. Sivas, kalkınmada birinci derecede öncelikli 50 il arasında istihdamda 1. sırada yer almaktadır. 2004 yılında yayınlanan 5084 sayılı teşvik yasasıyla beraber ilde mevcut işyerlerinin kapasitesi artmıştır. Kadın istihdamının düşük seviyelerde olduğu Sivas ilinde kayıtlı işsiz oranı 2008 verilerine göre 10.348 dir. Erkeklerin %9.9 u, kadınların ise %4.2 si işsizdir. Kayıt dışı işsizlik de göz önünde bulundurulduğunda bu rakamın artacağı görülmektedir. Görüldüğü üzere kadınların iş gücüne katılım oranları erkeklere nazaran oldukça düşüktür. Kadınlar yeterli eğitim ve mesleki beceriye sahip olmamaları ve ailedeki bakım sorumlulukları nedeniyle işgücü piyasasının dışında kalarak ev hanımı olmuşlar ve bu durum kadınları ikincil işgücü konumuna itmiştir.
İl merkezinde kadın nüfusun 166.045 kişi olduğu Sivas ilinde, kadınların mesleki yeterliliklerinin olmaması, kendilerine güvenmemeleri, kendilerine uygun iş bulamamaları, mesleki deneyimlerinin olmaması önemli bir sorundur. Diğer taraftan ilde hizmet sektörü hızla gelişmekte olup firmalar da ihtiyaç duydukları nitelikli personeli bulamamaktadırlar. İl genelinde özellikle kuaförlük ve cilt bakımı sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sayıları hızlı bir artış göstermektedir ve bu işletmelerin sahipleri de kadınlar olduğu için geleneksel düşünce yapısına sahip ailelerin kız çocukları için tercihleri de bu sektörden yana olmaktadır.
Tarih boyunca insanlar görünümlerine önem vermiştir. Değişen saç modelleri, güzellik iksiri, maske ve kremler öteden beri bayanların ilgisini çekmiştir. Adı kuaförlük, güzellik uzmanı olmasa da yüz yıllardır insanları güzelleştirmek, bakımlı hale getirmek için uğraş veren insanlar her zaman olmuştur. Güzellik anlayışı her dönem için farklı olduğu gibi, kişiden kişiye de değişir. Bu alandaki beğeniler ve moda sürekli yenilenir. Bu da kuaförlük ve güzellik hizmetlerinin kendini sürekli yenileyen, dinamik bir alan olmasını sağlar.
Sivas ilinde kuaförlük ve cilt bakımı mesleği halen ustadan öğrenme yöntemiyle edinilmektedir. Ancak günümüzde bu yöntem artık çağımızın ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır ve mesleki eğitim gerekli hale gelmiştir. Gelişen teknoloji ile birlikte kuaförlük ve güzellik hizmetleri alanında kullanılan malzeme, ürün ve araçlarda çeşitlilik artmıştır. Kuaförlük alanında makine ve cihaz kullanımı çok yoğun değildir. Bu alandaki yenilikler daha çok yeni malzemelerin ortaya çıkması ve ürün çeşitliliğinin yanı sıra kullanılan uygulama tekniklerinin artması olarak özetlenebilir. Güzellik hizmetlerinde ise durum daha farklıdır. Geçmişte güzellik hizmetleri basit karışımların elle uygulanmasına dayanırken günümüzde çok farklı amaçlara hizmet eden cihaz ve makineler kullanılmaya başlamıştır. Ayrıca kullanılan kozmetik malzemeler ve elektrikli cihazlar işlemlerin süresini kısaltmanın yanı sıra uygulamada da daha olumlu sonuçlar alınmasını sağlamıştır. Tüm bunlar hizmet kalitesini arttırarak müşteri memnuniyeti elde edilmesini kolaylaştırmıştır. Bu gelişmelerle birlikte güzellik hizmetlerinde görev yapan meslek elemanlarının cihazlar ve malzemeler hakkında bilgi sahibi olması önem kazanmıştır. Ayrıca teknik bilginin yanı sıra müşterileri dinlemek ve gerektiğinde ikna gücünü harekete geçirmek gibi iletişim yetenekleri de bu sektörün çalışanlarının sahip olması gereken özelliklerdendir. Dolayısıyla bu özelliklere sahip kuaförlük ve cilt bakımı ara elemanlarının yetiştirilmesi gerekmektedir. Son yıllarda ilimizde kuaförlük ve cilt bakımı mesleğinin toplum içinde önemi ve saygınlığı artmış ve dolayısıyla kuaförlük ve cilt bakımı alanında yeterli beceriye sahip personel ihtiyacında da artış olmuştur.
İlimizde Halk Eğitim Merkezi ve Kız Meslek Lisesi’nde kuaförlük ve cilt bakımı konusunda eğitimler verilmekte ancak bu eğitimler teknolojik gelişimle doğru orantılı olarak verilememektedir. Bu bağlamda Sivas ilinde kadın işsizliğin azaltılabilmesi ve kadın istihdamının arttırılabilmesine katkıda bulunabilmek için kadın işsizlerin niteliklerini geliştirecek ve iş piyasasına uyumunu sağlayacak çalışmalara ihtiyaç vardır. Proje ile Sivas İş-Kur’a kayıtlı, ilde ikamet eden, en az ilköğretim mezunu, 18–25 yaş arası 20 işsiz kadının kuaförlük ve cilt bakımı mesleğinin yeterliliklerine sahip meslek elemanları olmaları sağlanacak ve istihdam edilebilirliliklerinin arttırılmasına katkıda bulunulacaktır.
Genel Amacı
Bölgedeki işsiz, vasıfsız kadınlara mesleki eğitim vererek ve bir nitelik kazandırarak istihdam edilebilirliklerinin artırılmasına katkı sağlamak.


Özel Amacı
Sivas ilinde yaşayan işsiz, vasıfsız kadınlara mesleki eğitim vererek ve bir nitelik kazandırarak istihdam edilebilirliklerinin artırılmasına katkı sağlamak.

Beklenen Sonuçlar
Projenin hedef kitlesi, Sivas ilinde yaşayan, İŞKUR’ a kayıtlı 18-25 yaş arası, en az ilköğretim mezunu kadınlardır. Bu kadınlar içerisinden kursiyer olarak seçilen 20 işsiz kadın kuaförlük ve cilt bakımı konusunda mesleki beceri kazanmıştır.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Projenin hedef kitlesi, Sivas ilinde yaşayan, İŞKUR’ a kayıtlı 18-25 yaş arası, en az ilköğretim mezunu kadınlardır. Bu kadınlar içerisinden kursiyer olarak seçilen 20 işsiz kadın kuaförlük ve cilt bakımı konusunda mesleki beceri kazanmıştır.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim