Tüm Duyurular

TR08H1.01-01/228 Gençler İçin İş Ve Kariyer Desteği Projesi
Proje Genel Bilgileri
Gençler için İş ve Kariyer Desteği (Kari-Des) Projesinin genel hedefi gençlerin işgücü piyasasına katılımlarını teşvik etmek ve bu katılımı güçleştiren etkenleri ortadan kaldırmaktır.
Gençler için İş ve Kariyer Desteği Projesinin amacı Diyarbakır, Şanlıurfa, Siirt, Trabzon ve Kahramanmaraş illerindeki hedef kitlenin kendilerini daha iyi tanımalarını, iş fırsatlarını fark etmelerini, beklentilerini yetenekleriyle uyumlulaştırabilmelerini, istihdama erişim için ihtiyaç duydukları iş arama ve işe tutunma becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır. Böylece bireylerin "istihdam edilebilirlik" becerileri gelişerek işgücü piyasasına girişleri kolaylaşacaktır.

Projenin özel hedefleri:
- Gençlerin işgücü piyasasına katılmalarını güçleştiren etkenleri kavramalarını sağlamak ve bunlarla baş etme yetkinliklerini güçlendirmek,
- Gençlerin istihdamını kolaylaştırmak için yerel düzeyde meslek okulları, işveren kuruluşları ve iştirakçi işletmeler arasında işbirliği örnekleri oluşturmak ve uygulamak,
- Meslek okullarında iş ve kariyer danışmanlığı hizmetlerinin sunulması için bir kapasite yaratmak ve bu konuda işveren kuruluşları ve iştirakçi işletmeler ile işbirliği içinde bir model önerisi geliştirmek ve çimento sektöründe pilot etmek,
- Gençlerin ilgi, istek, yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda; durumlarına uygun kariyer planı hazırlamalarını ve bunu uygulamalarını desteklemektir.

Hedef gruplar:
- 15-29 yaş grubunda olup eğitimlerine devam etmekte olan mesleki ve teknik öğretim kurumu öğrencileri (kadın-erkek),
- 15-29 yaş grubundaki mesleki ve teknik öğretim mezunu genç işsizler (kadın-erkek)
- 29 yaşından küçük üniversite mezunu genç işsizlerdir (kadın-erkek).

Bu kapsamda Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) koordinatörlüğünde KTÜ Trabzon MYO, Şanlıurfa Teknik ve EML, Diyarbakır Ergani Ş.J.P. Yzb. Lütfü Gün Teknik ve EML, Kahramanmaraş Teknik ve EML ve Siirt Kurtalan Çok Programlı Lisesi proje ortakları olarak belirlenmiştir.

Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler şunlardır:
Faaliyet 1- Proje Yönetimi ve Koordinasyonu
Faaliyet 2- Kariyer Danışmanlığı Havuzu Oluşturma ve Eğitimi
Faaliyet 3- Eğitim Ortamlarının Hazırlanması
Faaliyet 4- Gençler için Kariyer Becerileri Eğitimi
Faaliyet 5- "İş Yaşamını Tanıyalım" - Çimento sektörü örneği
Faaliyet 6- Bireysel Kariyer Danışmanlığı
Faaliyet 7- Deneyim Paylaşımı Toplantısı
Faaliyet 8- Modelleme ve Proje Sonuçlarının Yaygınlaştırılması

Projenin beklenen çıktıları aşağıdaki gibi özetlenebilir:
- Mesleki ve Teknik öğretim kurumlarının öğrencilerine ve mezunlarına iş ve kariyer danışmanlığı hizmeti sunma kapasitelerinin güçlendirilecek,
- 340 genç kariyer danışmanlık hizmetinden faydalanacak, iş hayatına dair farkındalıkları ve çimento fabrikalarında çalışma ilke ve değerlerine dair bilgileri artırılacak,
- 340 genç işgücü piyasasında istihdam edilebilirlik becerilerini ve istihdam edilme şansını arttıracak (bunlardan 20 kişinin var olan mesleki becerileri ile kariyer danışmanlık servisi almasını takiben bir işe yerleştirilmeleri öngörülmüştür),
- Çimento fabrikaları ve mesleki ve teknik eğitim kurumları arasında işbirliği kapasitesinin geliştirilecek,
- Gençlere yönelik iş ve kariyer danışmanlığı konusunda mesleki ve teknik öğretim kurumları ile işveren sendikaları ve iştirakçi işletmelerin işbirliğinde okul temelli ve uygulanabilirliği denenmiş bir kariyer danışmanlık modeli geliştirilmiş olacaktır.
Genel Amacı
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında PYE 228 Referans No.lu Gençler için İş ve Kariyer Desteği (Kari-Des) Projemizin genel hedefi, gençlerin işgücü piyasasına katılımlarını teşvik etmek ve bu katılımı güçleştiren etkenleri ortadan kaldırmaktır.

Özel Amacı
Gençlerin istihdama engel etkenleri kavramalarını sağlamak ve bunlarla baş etme yetkinliklerini güçlendirmek, kariyer planı hazırlamalarını desteklemek, okullarda kariyer danışmanlığı için bir kapasite yaratmak, istihdamı kolaylaştırmak için meslek okulları, işverenler ve iştirakçiler arasında işbirliği ve model geliştirerek çimento sektöründe pilot etmektir.

Beklenen Sonuçlar
- Öğretim kurumlarının iş ve kariyer danışmanlığı kapasitesinin geliştirilmesi,
- Gençlerin, sanayi işletmelerinin çalışma değerlerini kavraması,
- Genç işsizlerin istihdam edilebilirliklerinin yükseltilmesi,
- Çimento fabrikalarıyla eğitim kurumları arasında işbirliği kapasitesinin geliştirilmesi,
- Gençlere yönelik iş ve kariyer danışmanlığı konusunda bir model önerisi geliştirilmesidir.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
- Öğretim kurumlarının iş ve kariyer danışmanlığı kapasitesinin geliştirilmesi,
- Gençlerin, sanayi işletmelerinin çalışma değerlerini kavraması,
- Genç işsizlerin istihdam edilebilirliklerinin yükseltilmesi,
- Çimento fabrikalarıyla eğitim kurumları arasında işbirliği kapasitesinin geliştirilmesi,
- Gençlere yönelik iş ve kariyer danışmanlığı konusunda bir model önerisi geliştirilmesidir.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim