Tüm Duyurular

TR08H1.01-01/376 Geleceğin Uzman Büro Elemanları
Proje Genel Bilgileri
Avrupa Birliği Hibe Programları ve İstihdam Projeleri

Avrupa Birliği, çeşitli hibe programları kapsamında kullanılmak üzere her yıl Türkiye için özel bir bütçe ayırmaktadır. Bu programlarla Avrupa Birliği, başta istihdam sorunu olmak üzere, Türkiye’nin ekonomik yaşamıyla ilgili önemli destek ve katkı sağlamaktadır. Söz konusu hibe programlarının önemli bir bölümü, ülkemizdeki bölgelerarası dengeyi sağlamaya yönelik olmakta ve bu bağlamda, yukarıda da belirttiğimiz gibi, işsizlere istihdam yaratma odaklı projeler ağırlık kazanmaktadır. İstihdama yönelik projelerin de, yine çok büyük bir bölümü, doğal olarak “eğitim” odaklı yürütülmektedir. Burada temel amaç, iş piyasamıza eğitimli iş gücü kazandırılmasıdır. Avrupa Birliği’nin, istihdamın desteklenmesi projelerinde hedef kitle “gençler-kadınlar-işsizler” eksenindeki bireyler olmaktadır.

Geleceğin Uzman Büro Elemanları Projesi
Avrupa Birliği, 2009 yılı ortalarında “Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı” başlığı altında bir duyuru yapmıştır. Bu Program ile, işsiz gençlerimizin önce eğitilmeleri, bunu takiben de bu geçlerimize iş imkanı yaratmak temel hedef olarak belirlenmiştir.

Dünya Türk İşadamları Vakfı (DÜTİV), bu hibe programına, Giresun ve Ordu’da uygulanmak üzere, “Geleceğin Uzman Büro Elemanları” başlıklı bir proje ile katılmıştır.

DÜTİV’in başvuru sahibi olarak katıldığı bu projede;

- Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV),

- Giresun Ticaret ve Sanayi Odası,

- Ordu Ticaret ve Sanayi Odası

Ortak Kuruluşlar olarak yer almışlardır.

Proje, inceleme süreci sonunda kabul edilmiş ve buna ilişkin hibe sözleşmesi, Sözleşme Makamı olan T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı-Merkezi Finans ve İhale Birimi ile DÜTİV arasında 9 Kasım 2010 günü imzalanarak, 10 Kasım 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

* Projenin toplam süresi 10 Kasım 2010-10 Kasım 2011 arasında olmak üzere 1 yıldır.

- İlk dört ay, başvuruların alınması ve katılımcıların seçilmesini de içerecek hazırlık süresidir.

- Takip eden altı ay eğitim (mesleki eğitim ve mesleki rehberlik) dönemidir.

- Son iki ay ise proje sonuçları değerlendirilecektir.

Eğitimlere;

- Giresun il sınırları içinde ikamet edenlerden 50 (elli);

- Ordu il sınırları içinde ikamet edenlerden 50 (elli)

olmak üzere toplam 100 (yüz) kişi, katılımcı olarak seçilecektir.

Katılımcılara her eğitim günü için 8.- Euro harçlık verilecektir.

Projenin toplam bütçesinin % 10’luk bölümü DÜTİV tarafından karşılanacaktır.

Projenin ana sloganı, “İşsizler Ordu’su Nereyesun? Eğitime Katıl ki İşe Giresun!” olarak belirlenmiştir.

Projenin Amacı

Giresun ve Ordu illerimizdeki istihdam sıkıntısı ile iş gücü piyasasının ihtiyaçları birlikte değerlendirildiğinde, çeşitli sektörlerin, modern metodlarla eğitilmiş büro elemanlarına ciddi ölçüde gereksinim duydukları anlaşılmaktadır.

Bu ihtiyacın giderilmesi hedefine yönelik olarak, eğitim konsepti, deyim yerindeyse “yüksek nitelikli büro elemanı” yetiştirme yönünde formatlanmıştır. Diğer bir ifade ile, eğitime katılanlar, mesleki eğitim aşamasında bir büro elemanının temel öğretisi olan “bilgisayar eğitimi, yazışma teknikleri, muhasebe, telefonda konuşma, yazışmalar” gibi müfredatın yanında, günümüz iş dünyasının talepleri olan;
- Temel hukuk bilgisi
- Dış ticaret bilgisi
- Temel İngilizce bilgisi
ile de donatılacak ve bilginin değerini kavramış, araştırmacı, kendisine güvenen çağdaş büro elemanları olarak yetiştirileceklerdir.
Rehberlik eğitimi aşamasında ise katılımcıların;
- Özgeçmiş (CV) doldurma
- Müzakere teknikleri
- Uygulamalı mülakat teknikleri
- Zamanın verimli kullanılması
- Mobing’e karşı önlemler
-"Kuvvet Analizi" ve benzeri yöntemlerle şirketler için proje hazırlma ve strateji üretme
ve benzeri konularda gelişmeleri sağlanacaktır.

6 ay sürecek eğitimden sonra katılımcılar, daha da olgunlaşacaklar ve iş piyasası için hazır hale geleceklerdir.

Genel Hedefler
Günümüz global ekonomik kriz döneminde özellikle istihdam edilebilirlik ve işgücü piyasasına ilk giriş açısından en fazla sıkıntı yaşayan gençlerin işgücü piyasasına katılımlarını teşvik ederken, istihdam edilebilirliklerini de artırmak amacıyla, etkili aktif işgücü piyasası tedbirleri geliştirme ve uygulama kapasitesini arttırmaya katkıda bulunmaktır.

Özel Hedefler
-Gençlerin istihdamını ve girişimciliğini desteklemek amacıyla işgücü arz ve işgücü talep tarafı olan aktörlerin tamamlayıcı faaliyetleri arasında sinerji yaratmak,
-Ordu ve Giresun’da yaşayan 100 genç işsize büro yönetimi alanında mesleki eğitim ve mesleki rehberlik hizmetleri vererek bölgedeki genç işsizliğini azaltmak ve gençlerin işgücüne katılımını sağlamak,
-Eğitim ve işgücü piyasası talepleri arasındaki uyumsuzluğun ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak
-Yerel düzeyde işverenlerin nitelikli büro elemanı ihtiyacını karşılamak,
-Kursiyerlerin özellikle dezavantajlı gruba dâhil olan genç işsiz kadınlardan ve sosyo-ekonomik düzeyi düşük genç işsizlerden oluşturularak bölgesel anlamda işgücü piyasasındaki cinsiyet ayrımını ortadan kaldırmaya ve bölgedeki gelir dağılımı eşitsizliğini engellemeye katkı sağlamak,
-Projenin yaratacağı çarpan etkisi ile bölgede yürütülen AB projelerinin sayısında artış sağlamaktır.
Bu bağlamda, bu proje, genel ve özel hedefleri ile, “Genç İstihdamının Desteklenmesi” operasyonunun genel hedefi olan ‘başta genç nüfus için özellikle işsizlik oranlarını düşürerek daha fazla insanı istihdama çekmek ve istihdamda tutmaktır’ amacı ile örtüşmekte ve bu amaca paralel olarak yürütülecek faaliyetleri içermektedir.

Hedef Grup
Ordu ve Giresun’da yaşayan, 15-29 yaş aralığında, lise/üniversite mezunu genç işsizler, eğitimine devam etmekte olan lise, meslek lisesi ve üniversite öğrencisi gençlerden oluşacaktır. Eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanacak gençlerin sayısının 100 olması planlanmaktadır. Başvuran gençlerden özellikle kadınlara(öğrenci veya mezun), sosyo-ekonomik düzeyi düşük gençlere ve işgücü piyasasında nitelikli bir iş bulmaya çalışan, ancak kriz nedeniyle iş bulamayıp motivasyon eksikliği yaşayan lise/üniversite mezunu gençlere öncelik tanınacaktır.

Genel Hedefler
Günümüz global ekonomik kriz döneminde özellikle istihdam edilebilirlik ve işgücü piyasasına ilk giriş açısından en fazla sıkıntı yaşayan gençlerin işgücü piyasasına katılımlarını teşvik ederken, istihdam edilebilirliklerini de artırmak amacıyla, etkili aktif işgücü piyasası tedbirleri geliştirme ve uygulama kapasitesini arttırmaya katkıda bulunmaktır.

Özel Hedefler
-Gençlerin istihdamını ve girişimciliğini desteklemek amacıyla işgücü arz ve işgücü talep tarafı olan aktörlerin tamamlayıcı faaliyetleri arasında sinerji yaratmak,
-Ordu ve Giresun’da yaşayan 100 genç işsize büro yönetimi alanında mesleki eğitim ve mesleki rehberlik hizmetleri vererek bölgedeki genç işsizliğini azaltmak ve gençlerin işgücüne katılımını sağlamak,
-Eğitim ve işgücü piyasası talepleri arasındaki uyumsuzluğun ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak
-Yerel düzeyde işverenlerin nitelikli büro elemanı ihtiyacını karşılamak,
-Kursiyerlerin özellikle dezavantajlı gruba dâhil olan genç işsiz kadınlardan ve sosyo-ekonomik düzeyi düşük genç işsizlerden oluşturularak bölgesel anlamda işgücü piyasasındaki cinsiyet ayrımını ortadan kaldırmaya ve bölgedeki gelir dağılımı eşitsizliğini engellemeye katkı sağlamak,
-Projenin yaratacağı çarpan etkisi ile bölgede yürütülen AB projelerinin sayısında artış sağlamaktır.
Bu bağlamda, bu proje, genel ve özel hedefleri ile, “Genç İstihdamının Desteklenmesi” operasyonunun genel hedefi olan ‘başta genç nüfus için özellikle işsizlik oranlarını düşürerek daha fazla insanı istihdama çekmek ve istihdamda tutmaktır’ amacı ile örtüşmekte ve bu amaca paralel olarak yürütülecek faaliyetleri içermektedir.

Hedef Grup
Ordu ve Giresun’da yaşayan, 15-29 yaş aralığında, lise/üniversite mezunu genç işsizler, eğitimine devam etmekte olan lise, meslek lisesi ve üniversite öğrencisi gençlerden oluşacaktır. Eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanacak gençlerin sayısının 100 olması planlanmaktadır. Başvuran gençlerden özellikle kadınlara(öğrenci veya mezun), sosyo-ekonomik düzeyi düşük gençlere ve işgücü piyasasında nitelikli bir iş bulmaya çalışan, ancak kriz nedeniyle iş bulamayıp motivasyon eksikliği yaşayan lise/üniversite mezunu gençlere öncelik tanınacaktır.

Genel Amacı
Gençlerin işgücü piyasasına katılımlarını teşvik ederken, istihdam edilebilirliklerini de artırmak amacıyla, etkili aktif işgücü piyasası tedbirleri geliştirme ve uygulama kapasitesini arttırmaktır.

Özel Amacı
Ordu ve Giresun’da yaşayan 100 genç işsize büro yönetimi alanında yetiştirerek bölgedeki genç işsizliğini azaltmayı, yerel düzeyde işverenlerin nitelikli büro elemanı ihtiyacını karşılamayı, bölgesel anlamda işgücü piyasasındaki cinsiyet ayrımını ortadan kaldırmayı ve bölgedeki gelir dağılımı eşitsizliğini engellemeye katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Beklenen Sonuçlar
-Gençler büro elemanlığı konusunda mesleki bilgi ve beceri kazanması,
-2 yıl içinde gençlerin % 70’i işgücü piyasasına dâhil edilmesi,
-İşverenlerin kalifiye büro elemanı ihtiyacı karşılanması,
-İşgücü piyasasındaki cinsiyet ayrımı ve gelir dağılımdaki eşitsizlik aza indirgenmesi,
-Proje faaliyetleri bölge halkı ile paylaşılması,
-Bölgede yürütülen AB projelerinin sayısı artması

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
-Gençler büro elemanlığı konusunda mesleki bilgi ve beceri kazanması,
-2 yıl içinde gençlerin % 70’i işgücü piyasasına dâhil edilmesi,
-İşverenlerin kalifiye büro elemanı ihtiyacı karşılanması,
-İşgücü piyasasındaki cinsiyet ayrımı ve gelir dağılımdaki eşitsizlik aza indirgenmesi,
-Proje faaliyetleri bölge halkı ile paylaşılması,
-Bölgede yürütülen AB projelerinin sayısı artması
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim