Tüm Duyurular

TR08H1.01-01/886 Yeni Otomotiv Teknolojileri Ve Mesleki Altyapı Eğitimi
Proje Genel Bilgileri
TR83 bölgesinde yürütülen ve toplam bütçesi 361.863,30 € olan projemiz 18-29 yaş arası işsiz ve meslek liselerinin motor bölümünden mezun olmuş gençlere hitap edecektir ve bunların istihdam edilmesini hedeflemektedir. Bu amaç çerçevesinde yazılan projemizin toplam süresi 11 aydır. Ayrıca projemiz kapsamında verilecek olan kurslara geliş gidiş ve yemek ihtiyaçları için kursiyerlere günlük 6 € verilmesi uygun görülmüştür.
Genç nüfusun yoğun olduğu ülkemizde (Medyan yaş ortalaması 28,3’tür), düşen nüfus artış hızı nedeniyle bu genç nüfustan faydalanabilmek için sınırlı bir zamanın olduğuna dikkat edilmelidir. Genç nüfusun ülkemize getireceği potansiyel faydalar oldukça fazladır, ancak gençlere gerekli yatırım yapılmadığı sürece, bu durumun olası getirilerinin risklere dönüşme ihtimali fazladır. Bu çerçevede, genç işsizliğini azaltmak ve işgücüne katılımını artırmak, daha çok ve daha iyi işler ve daha fazla sosyal uyum ile sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlayabilen bilgi-temelli bir ekonomiye geçişi desteklemek için çok önemlidir. Türkiye İstatistik Kurumu Hane Halkı İşgücü Anketine göre (HİA) (Ocak 2009), genç işsizlik oranı % 27.9 ve tarım dışı genç işsizlik oranı % 31.9’dur. Bu rakamlar, genç işsizlik oranının, ortalama işsizlik oranının yaklaşık iki katı olduğunu göstermektedir (%15.5, Ocak 2009).2008 yılında Dünya Bankası tarafından Türkiye’deki genç nüfus üzerine hazırlanan rapora göre, gençlerin yaklaşık %40’ı ne istihdam edilmekte ne de eğitim almaktadır. Öte yandan 2008 yılı TÜİK verilerine göre TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) bölgesindeki mevcut işgücünün işsizlik oranı %7,2’dir. Mevcut işsizliğin altındaki sebepler araştırıldığında vasıfsız işgücü en önemli sebeplerin başında gelmektedir. İş dünyasının ihtiyaç duyduğu vasıflı elemanları yetiştirmek için güncel teknolojilerin takip edilmesi gerekmektedir. Bölgedeki teknik ve endüstri meslek liselerinde verilen eğitim birtakım fiziksel imkânsızlıklar nedeniyle mevcut işgücünün talep ettiği yeterlilik düzeyini karşılayamamaktadır. Bununla birlikte, Dünya Bankasının eğitim raporlarına göre (2008), Türkiye’deki örgün mesleki eğitim ve öğretim sistemi iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılamamakta en nihayetinde de bu gibi mesleki eğitim kurumlarından mezun olan insanlar işsizlik oranlarını her geçen gün artırmaktadır. Tüm bunlar ülkemizde sanayinin gelişimine olumsuz etkilerde bulunmakta, adeta sanayideki gelişimin önünde takoz etkisi oluşturmaktadır.
Türkiye de otomotiv sanayisindeki imalat ve yan sanayi sektöründeki istihdam hacmi büyüktür. son zamanlarda otomotiv sektöründe yapılan bir vergi indirimi bile ülke ekonomisine ve istihdam verilerine şüphesiz büyük katkılar sağlamıştır. Ülke ve bölge ekonomileri için büyük yararları olan böyle bir sektörün imalat ve yan sanayisinde istihdam edilecek alanındaki teknolojik yeniliklere hakim, kendisini bu gibi yeniliklere karşı revize edebilen ve bu alanda girişimcilik yeteneği bulunan bir iş gücüne ihtiyaç vardır. Teknik ve endüstri meslek liselerinin özellikle motorlu araçlar teknolojisi alanında fiziki zorluklar nedeniyle teknolojik donanım gerektiren konularda eğitimler sadece teorik olarak verilebilmekte uygulamalı eğitim yapılamamaktadır. Bunun yanında gelişen teknoloji ve sanayi, eğitimcileri de arkalarında bırakmakta bu gibi mücbir sebeplerden dolayı eğiticilerde öğrencilere teknolojik alandaki yenilikleri güncel ve yeterli olarak aktaramamaktadır.TR83 Bölgesindeki mevcut teknik ve endüstri meslek liselerindeki Motorlu Araçlar Teknolojisi alanlarında fazlasıyla hissedilmektedir. Bu alanda eğitim veren eğitmenlerimizin yeni otomotiv teknolojileri hakkındaki bilgilerinin güncelliği her geçen gün değişen ve gelişen teknoloji karşısında işlerliliğini kaybetmektedir. Bu mesleki gelişimin güncellenebilmesi için ülkemizde İstanbul-Bursa-İzmir-Kocaeli vb. gibi büyük şehirlerde özel eğitimler verilmekte fakat bu eğitimlerin maliyeti oldukça yüksektir. Bu eğitimleri bölgemize getirme fikri ise eğitim verilecek mevcut araç ve ekipmanın burada bulunmamasıdır. Yeni teknoloji ürünü olan ve kullanımı da bir o kadar bilgi ve beceri gerektiren araç Diagnostik Test Cihazları neredeyse tüm yan sanayi kuruluşlarında kullanılmasına rağmen bölgemizdeki teknik ve endüstri meslek liselerimizde bulunmamakta bu nedenle de uygulamalı eğitim verilememekte bu ise mezun öğrencilerimizin bu gibi kurumlarda çalışmasının önünde en büyük engel olarak karşımıza çıkmaktadır.


Samsun Çarşamba Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Samsun Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği ve Karadeniz Sanayici İş Adamları Dernekleri Federasyonu ortaklığında TR 83 bölgesinde otomotiv sanayi çalışan ve işverenleri arasında yapılan “Yeni Otomotiv Teknolojileri Bilinirlik Anketi” çalışmasına göre yeni otomotiv teknolojilerinin bilinirliği, yeni teknoloji ürünü cihazların kullanımı ve bu alanda çalışan işgücünde birtakım altyapı gereksinimlerinin eksik olduğu ve mesleki eğitim kuruluşlarından mezun işgücünün de bu konulara hakim olmadığı anlaşılmaktadır. “Yeni Otomotiv Teknolojileri ve Mesleki Altyapı Eğitimi” projesinin amacı ise adından da anlaşılacağı üzere bölgedeki dört Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi alanlarında eğitim veren toplam 10 (Samsun:4, Çorum:2, Amasya:2, Tokat:20) mesleki eğitmeni ve bu eğitmenler vasıtasıyla aynı alandan mezun 18–29 yaş arası 100 (Samsun:2*20, Çorum:20, Amasya:20, Tokat:20) kursiyeri bu alanda eğitmek ve piyasa şartlarına uygun işgücü haline getirmektir.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim