Tüm Duyurular

Linkler
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
proje tanıtım toplantısı
Yerel ortaklarla yaptığımız bilgilendirme ve değerlendirme toplantısına bu kez kursiyerlerimizde katıldı
TR08H2.01-02/055 YİBO'lardan Liselere, Liselerden Topluma Eğitim Destekleri
Proje Genel Bilgileri
Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için topluma yönelik çalışmalar. Okuma yazma bilmeyen kadınların toplumsal hayata katılımını artırmaya yönelik çalışmalar ve kız çocuklarının okullulaşmasına yönelik politikaların geliştirilmesi çalışmaları yapılarak kız çocuklarının ve kadınların eğitim hizmetlerine ulaşması ve toplumsal hayata katılımlarının önündeki engellerin tüm boyutlarıyla ele alınması ve ortadan kaldırılmasına katkı sunulacaktır. Bu proje ilköğretimde okuyan, ilköğretimini tamamlamış ve olanakları kısıtlı kız çocuklarının orta öğretim ve mesleki eğitimde okullaşma oranlarının arttırılmasına ve kız çocuklarının eğitiminin önemine yönelik bilincin ve teknik altyapının geliştirilmesine katkıda bulunacaktır. Özellikle kız çocuklarının ortaöğretimdeki ve mesleki eğitimdeki okullaşma oranlarının arttırılması, kız çocuklarının okul terk etme ve 8. sınıfı son sınıf olarak görmelerini ortadan kaldıracak başarı odaklı ders destekleri sağlanarak bu bakışı değiştirmek ve liseye devam etme oranının erkeklerle eş seviyeye taşımaya katkıda bulunulacaktır. Kız çocuklarının eğitimi hususunda ebeveynlerin bilincinin arttırılması sağlanarak İlde yeni bir eğitim seferberliği ve farkındalığı oluşturarak arz ve talebin birlikte gelişimine de katkıda bulunacaktır. Proje kapsamında eğitime olan talebin arttırılması sağlanarak YİBO larda kız çocuklarının ev ödevleri, SBS sınav destekleri ve ders çalışma destek sınıfları oluşturulacaktır, Kız meslek lisemizde ve ortaklarımız olan YİBO larda okul dışı kalmış kızlara açık öğretim erişim ve temel ders desteği merkezi oluşturularak kızların her yaşta eğitime erişimlerine destek verilecektir. Kız teknik ve meslek lisemizde mesleki eğitim destekleri kurulumu sağlanarak orta öğretim sonrası okula devam edemeyen kızlarımıza ve kadınlarımıza yönelik çocuk bakıcılığı, sıcak yemekler (AŞÇILIK) konusunda mesleki eğitim almaları desteği ile güçlenmeleri sağlanacaktır.Tüm proje ortaklarımızın ve merkezimizin destek merkezinde okuma yazma bilmeyen bayanlar tespit edilerek 3 aylık okuma yazma kursuna alınacak ve sertifika verileceklerdir. Köylerde ve YİBO larda Kız meslek lisesi tanıtımı yapılarak, bu alanda bir farkındalık çalışması yürütülecek ebeveynlerin eğitimin önemini kavramaları ve katılımları sağlanacaktır.
Türkiye’deki Orta öğretimde 2007-2008 öğretim yılında erkek öğrencilerin kayıt oranları %61.17 iken, kız öğrencilerde bu oran %55.81 olarak gerçekleşmiştir. Bu nedenle, Türkiye’de halen, ilgi çeken mesleki eğitim programlarının eksikliği, ailelerin düşük sosyo-ekonomik seviyeleri, ebeveynlerin kız çocuklarının eğitimine önem vermeyen geleneklere bağlılığı ve farklı aktörler arasında yeterli işbirliği ve koordinasyonun sağlanamaması nedenlerinden ötürü, kız öğrencilerin kayıt oranları oldukça düşüktür ve kızlar ile erkekler arasında okullaşma açısından Türkiye genelinde %5.36’lık bir cinsiyet uçurumu bulunmaktadır. Bu oran Bölgemizde ve ilçelerimizde daha da artmakta ve % 15 lere kadar çıkmaktadır. Kahramanmaraş İli 2008-2009 Eğitim Öğretim yılı başında ortaöğretime kayıt yaptıran öğrenci sayıları toplam 14658 iken bu sayının 8452 si ni erkekler, 6206 sını kızlar oluşturmuştur.Bu sayı ilköğretimde eşit ve yüksek seviyede olmasına karşın ortaöğretim ve lise dönemlerinde Erkelerde % 57 kızlarda % 42 lerde kalmış ve aradaki farkın % 15 leri aştığı görülmüştür.Okul yaşı gelmesine rağmen Kahramanmaraş ta okula gelmeme nedenleri şöyle sıralanmıştır.Veli isteği-3,31%, adresten taşındı adres bilinen-2,21%, adresten taşındı adres bilinmeyen 3,33%, Geleneksel nedenler 0,96% ,Göçerler 1,44%, Ailevi nedenler-1,89%, Ekonomik yetersizlik nedeniyle giderlerin karşılanamaması-1,10%, Yerleşim biriminde ilköğretim okulunun bulunmaması-0,19%, Nüfus cüzdanının bulunmaması yada geç çıkartılması-0,39%, Diğer nedenler % 58,93%(diğer nedenlerde Göç alınan bölgeler,dinsel nedenler,ailenin kızlara bakış açısının yanlışlığı,kız işçiliği,erken evlilik gibi nedenler gelmektedir)
Türkiye de doğu bölgemizde yaşanan terör ve şiddet olayları sonucu Kahramanmaraş ili Diyarbakır,Mardin,Şanlıurfa, Ağrı,Van gibi illerden göç almıştır.Bu göçün bölgemize olmasının en temel nedeni göç edenlerin vasıfsız olması ve bölgemizde tarım işçiliği alanı olması ile orantılı olmuştur.Kahramanmaraş kırsal alanları ve diğer illerden aşırı bir göç almış,tarımdan sanayiye geçiş döneminde niteliksiz,eğitimsiz ve okur yazar olmayan kız ve kadınların sayısında artış olduğu gözlenmiştir. Kırsal alanlar ve ilçelerde özellikle kız çocuklarının kayıt oranlarıyla ilgili olarak gelişime ihtiyaç duyulmaktadır. İlimizde ve bölgemizde yapılan araştırmalarda Kız çocuklarının eğitiminin önündeki en önemli engel, geleneksel değerler ve ekonomik zorluklar olduğu gözlenmiştir. Aileler, eğitimde oğlan çocuklarına öncelik tanırken, kız çocukların eğitimini gereksiz buluyor ve ucuz işçilik ya da ev işçiliği gibi rolleri ile kız çocukları ihmal ediliyor.Tarımsal işçilik, erken evlilik, çocuk sayısının çok olması dolayısı ile aileler kız çocuklarının yerine erkekleri eğitime yollamayı tercih etmektedirler.İlimizde tarımsal alanlarda kısmi ve dönemsel işçilik yapan kızlar bu işçiliğin geliri ve ailelerin zorla yollaması ile eğitimden geri kalmakta ve yarıda bırakmaktadırlar. Bölgemizde zorunlu eğitimin 8 yıla çıkması ile birlikte köylerde ,ilçelerde ve illerde kızlar okula yazılmış olmasına rağmen YİBO ve Taşımalı eğitim verilen yerlerde istenilen sonuçlar alınamamıştır. Buraya gelen kızlar ailelerinin ilgisizliği ve 8. sınıfa kadar okutma şartı ile koşullanmaları hem okulların hem de kızların eğitimde iyi sonuçlar almasını engellemektedir.
Genel Amacı
Kız Çocuklarının eğitiminin önündeki engellerin belirlenmesi ve ortadan kaldırılması

Özel Amacı
Kahramanmaraş merkez ve YİBO ortaklarımızın, alanları ile ilçe ve köylerde çalışmalar yaparak kızların liseye devam etmelerini sağlamak, Açık öğretim destek merkezleri ile SBS ve ev ödevleri ve mesleki eğitim kursları ile her yaşta eğitime katılımlarını sağlamak, kampanya, toplantı,TV ve yerel basın,anket çalışmaları ile toplumun tüm kesimlerinde farkındalık oluşturmak hedeflenmiştir

Beklenen Sonuçlar
7 adet SBS destek sınıfı oluştu
3 ay mesleki eğitim kursu 25 kişi çocuk bakıcılığı,25 kişi aşçılık
okuma yazma kurslarından 1000 kişi 3 ay eğitim gördü
3 moderatör toplantı çalışması
11000 anket ve 2 adet anket raporu yayınlandı
24 gazete haberi ile topluma anlatıldı, 4000 afiş, 10 tabela,web,5450 tanıtıcı broşür ile gerekli tanınırlık sağlandı. 3 basın toplantısı

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
7 adet SBS destek sınıfı oluştu
3 ay mesleki eğitim kursu 25 kişi çocuk bakıcılığı,25 kişi aşçılık
okuma yazma kurslarından 1000 kişi 3 ay eğitim gördü
3 moderatör toplantı çalışması
11000 anket ve 2 adet anket raporu yayınlandı
24 gazete haberi ile topluma anlatıldı, 4000 afiş, 10 tabela,web,5450 tanıtıcı broşür ile gerekli tanınırlık sağlandı. 3 basın toplantısı
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim