Tüm Duyurular

Linkler
KIZINI OKUT GELECEĞİNİ AYDINLAT PROJESİ KOGAP
MALATYA İL M.E.M
Malatya Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi
T.C MALATYA VALİLİĞİ
TR08H2.01-02/374 Kızını Okut Geleceğini Aydınlat Projesi
Proje Genel Bilgileri
İlimizde kız çocuklarının okullaşmasına yönelik yapılan çalışmaları Doğu İlleri Kalkınma Birliği (DOKAB) tarafından da hassasiyetle takip edilmiş ve bu konuya duyarsız kalınmayarak teknik personelinin proje kapasitesini harekette geçirip “Özellikle Kız Çocuklarının Okullaştırılması Programı’nın teklif çağrısının açılmasıyla “Kızını Okut Geleceğini Aydınlat Projesi” (KOGAP) hazırlanıp sunulmuş 23/12/2010 tarihinde Merkezi Finans ve İhale Birimiyle (MFİB) TR 08H2.01-02/374 nolu sözleşme imzalanarak hayata geçirilmiştir.
Eğitim hakkı çocukların en önemli haklarından birisidir. Kız çocuklarının da, gereksinimlerini karşılayacak ve kendilerine yaşam becerisi kazandıracak nitelikli eğitim görmeye hakkı vardır. İnsanın doğuştan getirdiği yeteneklerini geliştiren en önemli araç eğitimdir. Bireylere tanınan eğitim hakkıyla ülke ekonomisinin büyümesi, ülkenin zenginleşmesi ve refah düzeyinin artması garanti altına alınır.
Kız çocuklarımızın okutulması gereğini ortaya koymak için birçok neden sıralanabilir. Bu nedenlerin başında da bütün kötülüklerin en baş kaynağı olarak gördüğümüz “cehalet” gelir.
Çünkü “kadının cehaleti toplumun cehaleti” demektir. Ailenin, insanlığın ve toplumun teminatı kadınlardır. Toplumun direği olan ailede çocuğu hayata hazırlayan, kişilik kazandıran annedir. Bu anlamda da kız çocuklarının okuması ve eğitimli bir anne olması çok önemlidir.

UNICEF in 1999 tarihli raporunda da belirttiği gibi okuma-yazma bilmeme çok ciddi sorunlara neden olmaktadır. Anne ve çocuk ölümlerinin en önemli etkenlerinden biri annenin eğitim düzeyinin düşüklüğü ve okuma yazma bilmemesidir.


Eğitimsizliğin getirdiği sonuç bununla kalmamakta, birçok olumsuz durumlara neden olmaktadır. Eğitimsiz kişiler kendilerini ve ailelerini koruyamazlar. Kültürel açıdan zengin bir yaşam sürdüremezler. Sağlıklarına özen gösteremezler.
Okuma ve bilgilenme genel bir kavramdır. Kişilere, cinsiyetlere, gençlere, yaşlılara ve inançlara göre ayrımı yapılmaz. Herkesin bilgiye mutlaka ihtiyacı var. Çocuklarımızı hatta bizleri yetiştiren kadınlar olduğuna göre, çocuklarımız arasında cinsiyet ayırımı yapmadan eğitim almalarını sağlamalıyız.
Eğitimin en temel insan haklarından biri olduğunu düşünüldüğünde, kadınlar eğitim alarak, en temel haklarını gerçekleştirmekte, yaşam kalitelerini arttıracak bilgiye erişebilmektedirler.
Eğitim düzeyi arttıkça, kadının toplumdaki saygınlığı ve ücret karşılığı iş bulma olanağı artar. İş gücü katılım oranı kuşkusuz eğitim düzeyi ile doğru orantılıdır ve bu bağlantı kadınlarda çok daha çarpıcı yüzeydedir.
Eğitim seviyesinin yükselmesi tarımdaki payın düşüşü ve hızlı kentleşmenin de eklenmesi ile, ileri ki yıllarda iş gücüne katılım oranının artmasına yol açabilir. Böylece, kadın hem kendisinin hem ailesinin dolayısıyla da ülkenin refah düzeyinin artmasına katkıda bulunacaktır.
Genel Amacı
Malatya ilindeki eğitim ve iş piyasası arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi ve başta kız çocuklarının olmak üzere her düzeyde okullaşma oranlarının yükseltilmesi ve insan kaynağına yapılan yatırımın arttırılması,
ilin sosyo ekonomik gelişmişlik düzeyinin artırılması.

Özel Amacı
Özellikle kız çocuklarının ortaöğretimdeki ve mesleki eğitimdeki okullaşma oranlarının arttırılması,
Başta kız çocukları ve kadınlar olmak üzere işgücünün, mesleki becerilerinin ve yetkinliklerinin arttırılması,
Özellikle kız çocuklarının eğitimi hususunda ebeveynlerin bilincinin arttırılması. Kaygılarının azaltılması

Beklenen Sonuçlar
Özellikle köy ve kırsal kesimlerde yaşayan, İlköğretimi bitirmiş fakat imkansızlıklar nedeniyle okula devam edemeyen 100 kız öğrencinin Malatya ilinde düz lise ve meslek liselerinde eğitime başlatıldı
Yapılan bilgilendirme seminerleri ve bire bir ikna görüşmeleri ile özellikle kırsal kesimde yaşayan 1000 aile kızlarını okutma konusunda bilinçlendirildi.Bölgede farkındalık sağlandı.


Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Özellikle köy ve kırsal kesimlerde yaşayan, İlköğretimi bitirmiş fakat imkansızlıklar nedeniyle okula devam edemeyen 100 kız öğrencinin Malatya ilinde düz lise ve meslek liselerinde eğitime başlatıldı
Yapılan bilgilendirme seminerleri ve bire bir ikna görüşmeleri ile özellikle kırsal kesimde yaşayan 1000 aile kızlarını okutma konusunda bilinçlendirildi.Bölgede farkındalık sağlandı.

Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim